Licencja prywatnego detektywa

Detektyw 4 czerwca 2017 Blog Tagi: ,

Kim jest prywatny detektyw?
I jak powinna wyglądać jego praca?

Pracę detektywa reguluje ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 273 z późn. zm.). Mówi ona, że usługa detektywistyczna to nic innego jak zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Detektyw działa na podstawie zlecenia swojego klienta. Ustawa zastrzega przy tym, że czynności detektywa w swojej formie i zakresie nie mogą wkraczać w pole zastrzeżone dla organów i instytucji państwa (np. policji, prokuratury, służb specjalnych, wywiadu skarbowego, etc.). Warto pamiętać, że detektywi mają ustawowy zakaz stosowania środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, które są zastrzeżone dla tychże organów.

Każda osoba podająca się za detektywa musi posiadać ważną licencję, którą wydaje w drodze decyzji administracyjnej miejscowo właściwy komendant wojewódzki policji.

Osoba, która uzyskała licencję detektywa musiała spełnić szereg wymogów. Są to m.in.: pozytywna opinia komendanta powiatowego policji, niekaralność za przestępstwa umyślne, minimum 21 lat, wykształcenie minimum średnie oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Tytuł „detektyw” jest zastrzeżony ustawą tylko dla osób, które taką licencją dysponują. Dlatego poszukując detektywa ważne jest, aby sprawdzić czy posiada on licencję.
Czynności detektywistyczne może prowadzić osoba lub firma posiadająca wpis do Ewidencji Działalności Regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Każda firma detektywistyczna musi posiadać także ważne ubezpieczenie OC.

Działania prywatnego detektywa powinny być etyczne, lojalne wobec klientów i zgodne z prawem. Co istotne, ustawa o usługach detektywistycznych nakłada na firmę, która świadczy takie usługi obowiązek zachowania pisemnej formy zawieranych z klientami umów o usługi detektywistyczne. Warto zaznaczyć, że detektywa obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego po zakończeniu sprawy zebrane dane osobowe, których klient nie odebrał, podlegają zniszczeniu.

Detektyw ma prawo do zachowania tajemnicy w zakresie swoich źródeł informacji oraz okoliczności sprawy. Zwolnienie z zachowania tej tajemnicy może nastąpić na zasadach kodeksu postępowania karnego.
Klienci biura detektywistycznego po zakończeniu sprawy otrzymują pisemne sprawozdanie. Znajduje się w nim określony przedmiot sprawy, zakres i przebieg podjętych przez detektywa czynności oraz opis ustalonego przez niego stanu faktycznego. Do sprawozdania klienci otrzymują także załączniki – materiały zebrane przez detektywa, które dokumentują ustalony stan faktyczny (np. zdjęcia, filmy, przedmioty, itp.).

Korzystając z usług prywatnego detektywa ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru i postawić na profesjonalizm.